Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Content

1. Obiect

Protecţia datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru societatea BOIRON RO S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/964/2000, reprezentată legal de dna Silvia Măinescu, în calitate de director general (denumită în continuare „BOIRON”).

Scopul acestei politici este de a vă informa cu privire la modalităţile de colectare, prelucrare și utilizare a datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare „Date”) și la drepturile dvs. în temeiul Regulamentului General (UE) nr. 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal („RGPD”).

 

2. Când colectăm Datele dvs.?

Datele dvs. sunt colectate atunci când utilizaţi website-ul www.camilia.ro („website-ul”).

 

3. Cine este Operatorul Datelor?

Operatorul Datelor dvs. este societatea BOIRON RO S.R.L., care poate fi contactată pentru orice întrebare pe această temă la:
Adresă pentru corespondenţă: Calea Dorobanţilor nr. 239, București, Sector 1
e-mail: office@boiron.ro

 

4. Ce categorii de Date colectăm și în ce scopuri?

Categoriile de date colectate sunt date ale identificatorilor web: istoric de navigare, adresă IP, identificatori ai terminalului mobil, date de geolocalizare web, și alte asemenea.

Aceste date sunt colectate prin intermediul modulelor cookie. Scopurile colectării Datelor sunt descrise în mod detaliat pentru fiecare modul cookie în politica de gestionare a modulelor cookie (Politica de gestionare a modulelor cookie).

De asemenea, mai sunt colectate prin intermediul formularului de contact al website-ului și o serie de date de contact precum: nume, prenume, adresa de e-mail ale utilizatorului. Scopul colectării este gestionarea solicitărilor de informații adresate Departamentului de Informații.

 

5. Care sunt temeiurile juridice pentru colectarea Datelor dvs.?

BOIRON are autorizare să efectueze această prelucrare plecând de la consimţământul dvs. acordat în prealabil în conformitate cu dispoziţiile art. 6, alin. 1, lit. a) RGPD precum și cu politica de gestionare a modulelor cookie (Politica de gestionare a modulelor cookie). 

 

6. Cine sunt destinatarii Datelor?

Datele dvs. sunt prelucrate de personalul autorizat al BOIRON, care trebuie să își respecte obligaţia de confidenţialitate asumată faţă de BOIRON.

Anumite date pot fi divulgate și următoarelor terţe părţi autorizate:
• Editorul site-ului (Nouveau Monde) - A se vedea Avizul de informații juridice;
• Societatea care asigură găzduirea site-ului web (PEER1 France) - A se vedea Avizul de informații juridice;
• Furnizorii care contribuie la atingerea scopurilor descrise mai sus;
• Orice autoritate administrativă sau judiciară, dacă acest lucru este impus de legislaţia aplicabilă.

În toate cazurile, BOIRON se asigură că acești terţi se angajează să respecte prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, să prelucreze Datele exclusiv în scopurile descrise mai sus și să implementeze măsurile tehnice și organizatorice de securitate adecvate pentru a proteja integritatea și confidenţialitatea Datelor dvs.

 

7. Sunt Datele transferate în afara Uniunii Europene (UE)?

 Datele personale nu sunt transferate în afara UE.

 

8. Care este intervalul de timp pentru care sunt păstrate datele?

Datele colectate prin intermediul modulelor cookie sunt stocate pentru duratele menţionate în politica de gestionare a moduleor cookie (Politica de gestionare a modulelor cookie).

Celalalte date personale colectate prin intermediul website-ului sunt stocate pe durata comunicării cu utilizatorii website-ului și o perioadă de 3 ani după încetarea comunicării.

 

9. Care sunt drepturile dvs.?

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Puteţi obţine informaţii privind prelucrarea Datelor dvs., precum și o copie a acestor Date, în condiţiile art. 15 RGPD.

Dreptul la rectificare: Ne puteţi solicita să modificăm toate Datele dvs. sau o parte a acestora dacă sunt inexacte sau neactualizate, în condiţiile art. 16 RGPD.

Dreptul la portabilitatea datelor: Puteţi solicita ca Datele dvs. să fie exportate către o terţă parte într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în condiţiile art. 20 RGPD.

Dreptul la ștergere: Puteţi solicita ștergerea Datelor dvs., în condiţiile art. 20 RGPD.

Dreptul la restricţionarea prelucrării: Puteţi solicita ca Datele dvs. să fie prelucrate într-un mod limitat, în anumite cazuri prevăzute de art. 18 RGPD.

Dreptul la opoziţie: Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dvs. din motive legitime, precum și dreptul la opoziţie cu privire la utilizarea acestor Date în scopuri de marketing, în condiţiile art. 21 RGPD.

Dreptul de a retrage consimțământul: Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a a afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior acestei retrageri.

 

Vă puteţi exercita drepturile enumerate mai sus contactând BOIRON RO S.R.L. cu ajutorul adreselor de contact menţionate la punctul 3. Înainte de a răspunde solicitării dvs., este posibil să vă verificăm identitatea și/sau să vă cerem să ne furnizaţi mai multe informaţii pentru a vă putea răspunde.

De asemenea, aveţi posibilitatea de a înainta o plângere către autoritatea competentă. Autoritatea română de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal poate fi contactată accesând website-ul https://www.dataprotection.ro/ sau la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România.

 

10. Module cookie și alte instrumente de urmărire

Este posibil ca, în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru, în browser-ul dvs. să fie instalate module cookie. Pentru a afla mai multe informaţii sau pentru a configura aceste module cookie, consultaţi "Politica de gestionare a modulelor cookie".

 

11. Securitatea Datelor

BOIRON a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adaptate gradului de sensibilitate a Datelor, pentru a asigura integritatea și confidenţialitatea datelor și pentru a le proteja împotriva oricăror prelucrări efectuate cu rea credinţă, precum și împotriva  pierderilor, modificărilor sau dezvăluirilor către terţi neautorizaţi.

 

12. Alte informaţii utile

Toate Datele sunt furnizate de Utilizatorii website-ului în mod voluntar, și nu în baza unei obligaţii contractuale sau legale. Refuzul de a furniza datele respectivele nu are consecinţe asupra Utilizatorilor, cu excepţia faptului că nu va putea fi realizată comunicarea între Boiron și Utilizatori.

Datele furnizate nu stau la baza unui proces decizional automat, cum ar fi crearea de profiluri.